Page 69 - TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE | TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS

Talenty, odkrycia, innowacje
Talents, discoveries, innovations
Program HOMING PLUS /
HOMING PLUS Programme
67
Zdaniem dr. Facchiniego, jednym z najbardziej pozytywnych aspek-
tów realizacji projektu finansowanego przez FNP jest możliwość
nawiązania formalnej współpracy pomiędzy różnymi naukowymi
instytucjami europejskimi (w tej chwili współpracuje z Instytutem
Logiki, Języka i Obliczeń na Uniwersytecie w Amsterdamie oraz
z Uniwersytetem w Lozannie). Właśnie przyjął do swojego zespołu
dwóch magistrantów z Polski, obecnie poszukuje stypendystów po
doktoratach.
Akademicka ścieżka dr. Facchiniego prowadziła przez uniwersytety
Szwajcarii, Hiszpanii i Francji, ale teraz wybrał Polskę, gdyż – jak
twierdzi – grupa, z którą pracuje, skupia najlepszych badaczy teorii
automatów i logiki stałopunktowej w Europie. Przyjazd do naszego
kraju oraz fundusze przekazane przez FNP dały dr. Facchiniemu moż-
liwość prowadzenia badań z tak obiecującym zespołem, co owocuje
licznymi i ciekawymi publikacjami.
According to Dr. Facchini, one of the most significant advantages of
the project funded by the Foundation for Polish Science is the oppor-
tunity to establish formal collaboration between various scientific
institutions across Europe (currently, he co-operates with the
Institute for Logic, Language and Computation at the University of
Amsterdam and the University of Lausanne). He has recently accept-
ed two MA students from Poland to his team, and is currently looking
for PhD holders.
Dr. Facchini’s academic path has led him from universities in Swit-
zerland to Spain and France. Now he has chosen Poland because he
considers the team he is working with to include the best researchers
of the automata theory and fixpoint logics in Europe. His arrival in
Poland and the funds contributed by the FNP have given Dr. Facchini
the opportunity to conduct research with a very promising team
yielding many interesting publications.
Badania dr. Alessandro Facchiniego rzucają światło na powiązania
pomiędzy różnymi teoriami matematycznymi, takimi jak teoria gier,
automatów, logika i topologia.
Dr. Facchini’s research casts light on the links between different
mathematical theories, including the game theory, the automata
theory, logic and topology.