Błażej Stanisławski, Władysław Filipowiak

Wolin był przez cztery stulecia (VIII/IX–XII w.) jednym z najważniejszych ośrodków w strefie nadbałtyckiej. Zamieszkiwała go głównie ludność słowiańska. W okresie największej świetności (X–XI w.) w wolińskim grodzie wyraźne były wpływy skandynawskie. Stał się w tym czasie wielkim centrum produkcji rzemieślniczej, węzłem komunikacyjnym oraz miejscem wymiany dóbr.
Wolin wczesnośredniowieczny część 2 prezentuje rezultaty interdyscyplinarnych badań przyrodniczych, obejmujących studia z zakresu geomorfologii, palinologii, archeozoologii, archeoichtiologii i dendrologii. Ich zakres oraz jakość plasują Wolin na szczególnej pozycji wśród ośrodków leżących na ziemiach polskich pod względem poznania środowiska naturalnego, w którym żyli jego mieszkańcy. Przedmiotem rozważań są ponadto pozostałości umocnień obronnych odsłonięte w obrębie nawarstwień osadniczych tego ośrodka, znaleziska monet, kwestia obecności skandynawskiej nad Dziwną oraz zagadnienia z zakresu szkutnictwa, żeglugi i budownictwa portowego.
Praca zawiera również podsumowanie rezultatów dotychczasowych badań archeologicznych, historycznych i przyrodniczych. Staną się one zapewne przyczynkiem do przyszłej dyskusji nad rolą Wolina w procesach społeczno-kulturowych, które zachodziły w strefie nadbałtyckiej oraz na ziemiach polskich.


Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa „Trio” we współpracy z Wydawnictwem Instytutu Archeologii i Etnologii PAN