Seria „Origines Polonorum” została zainicjowana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w 2005 roku. W jej ramach publikowane są monograficzne opracowania naukowe, powstałe w wyniku projektu badawczego „Ziemie polskie na przełomie tysiącleci”, realizowanego przed kilku laty pod auspicjami Komitetu Badań Naukowych. Projekt ten miał na celu zebranie, opracowanie oraz weryfikację rozpoczętych jeszcze w latach 40. i 50. XX wieku archeologicznych prac wykopaliskowych.

Rezultatem przeprowadzonych wówczas badań interdyscyplinarnych jest 20 studiów monograficznych przedstawiających nowoczesną interpretację genezy państwa polskiego. Bogaty materiał źródłowy zgromadzony w kolejnych opracowaniach rekonstruuje najstarsze dzieje Polski i ukazuje jej miejsce w geopolitycznej strukturze wczesnośredniowiecznej Europy.

Czytaj więcej